Privacybeleid van De leuke babyshop

De leuke babyshop geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De leuke babyshop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware:

MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting:

Mijnwebwinkel
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermebn tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt er standaard gebruikt gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Mijnwebwinkel  is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Welke gegevens verzamelen wij:

Bestelling
Wanneer je een bestelling plaatst op onze site hebben wij de volgende gegevens van je nodig: naam, adres, woonplaats, emailadres en optioneel je telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om  je bestelling correct af te kunnen handelen, om een factuur op te kunnen maken en om je op de hoogte te houden van het verloop van je bestelling.

Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief dien je jezelf altijd aan te melden en toestemming te geven voor het verzenden van de de nieuwsbrief. Bij aanmelding worden je voornaam en emailadres gevraagd. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief dan ontvang je maximaal 2x per maand de nieuwsbrief met nieuws, acties en/of kortingscode. Bij elke nieuwsbrief heb je de mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Vanaf dat moment ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Chat via Tawk.to
Op onze website heb je de mogelijkheid om een vraag te stellen via ons chatprogramma Tawk.to. Hiervoor hoef je geen gegevens in te vullen. Indien wij offline zijn kun je alsnog je vraag stellen. Hiervoor dien je je naam en emailadres in te vullen, zodat wij je op een later tijdstip terug kunnen mailen. Zodra dit is afgehandeld zullen je gegevens worden verwijderd.

De privacyverklaring van Tawk.to kun je vinden via de volgende link:
https://www.tawk.to/privacy-policy.

Contactformulier
Op onze website heb je de mogelijkheid om een vraag te stellen via ons contactformulier. Hiervoor dien je je naam, emailadres en optioneel je telefoonnummer in te vullen, zodat wij je op een later tijdstip kunnen mailen of terug kunnen bellen. Zodra dit is afgehandeld zullen je gegevens worden verwijderd.

Payment processors:

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek:

MyParcel / PosNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw bestelling bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel / PostNL voor het uitvoeren van de leveringen alsmede je op de hoogte te houden via Track & Trace. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel / PostNL delen.

MyParcel / PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel / PostNL onderaannemers inschakelt, stelt

MyParcel  jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

MyParcel is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

De privacyverklaring van MyParcel kun je vinden via de volgende link: 
https://assets.myparcel.nl/ui/documentatie/voorwaarden/MyParcel_Privacyverklaring.pdf

PostNL is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

De privacyverklaring van PostNL kun je vinden via de volgende link:
https://www.postnl.nl/privacy-verklaring.

Facturatie en boekhouden:

E-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

E-boekhouden is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

De privacyverklaring van E-boekhouden kun je vinden via de volgende link:
https://www.e-boekhouden.nl/privacy.

Doel van de gegevensverwerking:

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Kadootjesvoorhaar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer via ons wilt bestellen en/of geen mail meer van ons wenst te ontvangen. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen (Belastingdienst) dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de orders die je in het verleden bij ons hebt geplaatst

Jouw rechten:
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Link naar Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Inzagerecht
Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren dmv een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet hierbij niet om je BSN-nummer en je pasfoto af te schermen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren dmv een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet hierbij niet om je BSN-nummer en je pasfoto af te schermen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren dmv een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet hierbij niet om je BSN-nummer en je pasfoto af te schermen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren dmv een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet hierbij niet om je BSN-nummer en je pasfoto af te schermen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Kadootjesvoorhaar. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wat is een cookie
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Onze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Verschillende typen cookies
Er bestaan verschillende typen cookies. Wij maken gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst onze website cookies?
Onze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij 'help' in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Social media buttons
Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina's te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.

Meer informatie over Cookies vind je hier: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies.

Datalek melding
Per 1 januari 2016 zijn wij, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

De leuke babyshop
Breeland 31
3828 VB Hoogland

Telefoon: (06) 45369754
Emailadres: info@deleukebabyshop.nl
Contactformulier: https://www.deleukebabyshop.nl/c-1675255/contact/

Contactpersoon voor privacyzaken

Mirjam Mundt

© 2012 - 2022 De leuke babyshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel